Obsahy kurzů

Canva – Tvorba tiskovin pro knihovny

Volně dostupný webový nástroj Canva umožňuje vytvářet prezentace, plakátky, příspěvky na sociální sítě či pozvánky na akce. Lze využít nepřeberné množství šablon a vzorů. Práce s tímto nástrojem je poměrně jednoduchá a intuitivní a vytvořené dokumenty vypadají neotřele a atraktivně. Canva funguje v online prostředí, vaši tvorbu tedy máte po ruce kdykoliv jste připojeni k internetu. Užitečné také může být jednouché sdílení práce se svými spolupracovníky.

Etické aspekty práce informačního pracovníka

Cílem přednáškového bloku je etická reflexe morálních dilemat konkrétních kauz v informační (převážně knihovnické) praxi. Reflexe budou vycházet z nejznámějších etických přístupů, normativním východiskem bude Kodex etiky českých knihovníků.

G Suite – balík aplikací od Google

Cílem kurzu je seznámit posluchače kurzu se základní funkcionalitou nejužitečnějších aplikací z portfolia cloudového kancelářského balíčku G Suite od společnosti Google. Po absolvování kurzu budou účastníci umět: pracovat s poštou Gmail, spravovat a vytvářet kontakty včetně distribučních seznamů, spravovat aplikaci Kalendář, vytvářet a sdílet události a kalendáře, pracovat s Google Diskem a jeho základními aplikacemi tj. Google Dokumenty (textový editor, tabulkový editor, nástroj pro tvorbu prezentací a formulářů) a v neposlední řadě komunikovat prostřednictvím chatu a videohovoru v Google Hangouts.

Jak se vyhnout nástrahám v elektronickém prostředí

Kurz je koncipován jako teoretický úvod do problematiky bezpečnosti v oblasti každodenního využívání informačních a komunikačních technologií. Informační bezpečnost představuje ochranu informací a jejich uživatelů ve všech jejich formách a po celý jejich životní cyklus – tedy během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosu a likvidace. Účastník kurzu je seznámen se základními pojmy z oblasti kybernetických hrozeb (spam, hacking, cracking, malware, hoax, phishin, cyber stalking, atd.), s jejich příčinami a důsledky. Značná část kurzu je věnována problematice bezpečného používání ICT a služeb internetu.

Manažerské techniky

Cílem přednáškového bloku je navázat na teoretické poznatky z managementu knihoven a poskytnout možnost posluchačům seznámení se základními potřebnými manažerskými dovednostmi, které využijí při řízení práce lidí v konkrétních situacích. Zaměříme se na komunikační dovednosti vedoucích pracovníků.

Marketingové trendy

Cílem přednáškového bloku je navázat na teoretické poznatky z marketingu knihoven a poskytnout posluchačům seznámení se základními potřebnými marketingovými dovednostmi, které využijí při práci v knihovně v konkrétních situacích. Zaměříme se na budování značky knihovny a na tvorbu marketingové koncepce.

MS Excel pro mírně pokročilé

Kurz je vhodný pro uživatele, který již pracuje s aplikací MS Excel, avšak jeho znalosti jsou získány především rutinním opakováním jednoduchých činností. Uživatel setrvává v zaběhnutých a těžkopádných postupech a nevyužívá vhodnějších nástrojů a vlastností. Typickým příkladem jsou samouci nebo pracovníci, kteří základní znalosti nabyli pomocí zkušenějšího kolegy. Cílem kurzu je efektivně vytvářet tabulky, rychle zadávat údaje pomocí automatického vyplňování, provádět výpočty pomocí vzorců a funkcí.

MS Excel pro pokročilé

Kurz je určen uživatelům, kteří chtějí zvládnout pokročilejší metody práce s aplikací MS Excel. Pomocí propracovaných příkladů se naučí využívat často používané funkce a jejich vzájemné kombinování. Kurz je rovněž zaměřen na zefektivnění práce s rozsáhlými tabulkami databázového charakteru. Uživatele naučí rychle seřadit množství údajů a to i podle více kritérií, vybrat údaje podle aktuálních požadavků, rychle je analyzovat pomocí databázových funkcí a zpřehlednit pomocí souhrnů a kontingenčních tabulek, kterým je věnován významný prostor.

Úvod do rešeršních činností a rešeršních služeb

Kurz je koncipován jako teoretický úvod do problematiky rešeršních činností a rešeršních služeb. Posluchač je seznámen se základní terminologií a pojmy, které s uvedenými činnostmi souvisí. Pozornost je věnována zejména všeobecným aspektům online vyhledávání, problematice informačních zdrojů a jejich zjišťování, různorodým strategiím, metodice a technologiím umožňujících vyhledávání informací. Cílem kurzu je osvojit si zásady rešeršní strategie a základní procesy a operace spjaté s rešeršováním v různorodých informačních zdrojích.

Vybrané kapitoly z autorského zákona pro knihovníky

Cílem kurzu je seznámit posluchače s klíčovými kapitolami Autorského zákona a to zejména v tématech, které souvisí s tvorbou propagačních materiálů ve veřejných knihovnách. Úvodní část semináře vymezuje klíčové termíny zákona č. 121/2000 Sb. a upozorňuje na možné konfrontace s tímto zákonem při tvorbě reklamních plakátů, pozvánek na akce a jiných tiskovin. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení s dostupnými zdroji obrázků, schémat a jiných grafických podkladů, které lze využít při propagační činnosti knihoven.

Vyhledávání ve volných zdrojích

Prakticky koncipovaný seminář je zaměřený zejména na rozšíření dovedností a znalostí posluchačů v oblasti vyhledávání ve volně dostupných online zdrojích.  Účastník kurzu si osvojí vyhledávání v různorodých nástrojích, jako jsou např. vyhledavače, metavyhledavače, katalogy knihoven, souborné katalogy, digitální knihovny, informační brány a databáze s otevřeným přístupem.

Vyhledávání v licencovaných zdrojích

Kurz je zaměřen na praktické vyhledávání v různorodých licencovaných zdrojích. Elektronické informační zdroje (EIZ) umožňují přístup zejména k informacím pro vědu, výzkum a výuku. Cílem kurzu je osvojit si základním a pokročilé možnosti vyhledávání v nejvýznamnějších licencovaných zdrojích, mezi které patří přední světové multioborové databáze jako např. Scopus, Web of Science, JSTOR, SpringerLink, EBSCO, ProQuest, ScienceDirect.